Ce este și ce conține un contract matrimonial

Ce este și ce conține un contract matrimonial

Noţiunea de contract matrimonial apare pentru prima dată în legislaţia Republicii Moldova odată cu adoptarea Codului familiei la 26 octombrie 2000. Totuși, la 22 de ani de la reglementarea juridică, utilizarea acestui tip de contract este slab răspândită, întrucât legislaţia Republicii Moldova prevede că averea soţilor de până la căsătorie este păstrată în proprietate personală.

Astăzi, cînd se observă creşterea numărului întreprinzătorilor, pe de o parte şi a divorţurilor, pe de altă parte, este posibil să observăm și o creștere a numărului de persoane care vor apela la încheierea contractelor matrimoniale. Cel puțin așa s-a ăntâmplat în țările unde contractul matrimonial cunoaşte reglementare legală de zeci de ani. 

Ce conține de fapt contractul matrimonial

Conținutul contractului matrimonial depinde de voinţa părţilor, precum și de situaţia materială a acestora, de durata relaţiilor familiale, dar important este ca acesta să nu contravină legislaţiei în vigoare. Totodată, la întocmirea contractului se va ține cont de cerințele stipulate în art. 29 din Codul familiei, care se referă expres la conținutul contractului matrimonial.

Prin contractul matrimonial soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii în devălmăşie, care presupune faptul că bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei.

În cazul în care soţii, de comun acord decid că toate sau unele prevederi, cu referire la bunurile care, conform legislației, sunt proprietate în devălmășie, nu convin relaţiilor matrimoniale stabilite sau care urmează să se stabilească între aceștia, viitorii soţii pot face orice modificări legale prin încheierea contractului matrimonial. La fel contractul matrimonial poate stabili că toate bunurile dobândite de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei sunt proprietate personală a soţului care le-a dobîndit. 

De asemenea, trebuie știut că soţii sunt în drept să determine în contractul matrimonial și drepturile şi obligaţiile privind întreţinerea reciprocă. Prin această prevedere legală urmează să înţelegem că soţii pot stabili, în contractul matrimonial dintre aceștia, condiţii care dezvoltă şi nu înlătură drepturile şi obligaţiile soţilor privind întreţinerea reciprocă, aici vom face referire la modul de participare a fiecăruia la veniturile obţinute de fiecare dintre aceștia. 

De regulă, prin venituri se înţeleg toate tipurile de salarii şi premii ale soţilor, în formă bănească (în valută naţională şi străină) sau în natură (diferite mijloace antrenate în circuitul civil). Însă, prin venituri urmează să se înţeleagă şi: 
- veniturile obţinute de la practicarea activităţii de antreprenor, fără formarea persoanei juridice; 
- veniturile obţinute de la participarea în gestionarea patrimoniului organizaţiilor obşteşti;
- dividendele de la acţiuni şi alte hârtii de valoare; 
- procentele de la conturile bancare; 
- veniturile obţinute în rezultatul folosirii proprietăţii sau terenurilor agricole, de exemplu darea în arendă aduce venit din plata de arendă;
- veniturile obţinute şi sau în baza oricăror altor temeiuri legale. 

La fel, soții pot stabili modul de participare la cheltuielile familiale comune. Un rol practic important îl are stabilirea prin contract matrimonial a modului de participare a fiecăruia dintre soţi la cheltuielile familiale, la care se referă cheltuielile îndreptate spre asigurarea necesităţilor atât a întregii familii, cât şi a fiecărui membru în parte. Această prevedere legală se referă atât la cheltuielile de fiecare zi, cît şi la altele, de exemplu: pentru studiile membrilor familiei, întreţinerea sau îmbunătăţirea proprietăţii care aparţine ambilor sau unuia dintre soţi ş.a.

În cazul în care ați decis de comun acord să încheiați un contract matrimonial, țineți cont că acesta trebuie autentificat notarial.  

Valeria Fratescu,
Jurist INCASO