Cum vã recuperaţi banii suportaţi pentru reparaţia automobilului din cauza drumurilor necalitative:

Cum vã recuperaţi banii suportaţi pentru reparaţia automobilului din cauza drumurilor necalitative:

Potirvit art. 5 al Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995: „Administrarea drumurilor naţionale sau locale are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea drumurilor şi se asigură de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor sau după caz de către autorităţile administraţiei publice locale.


În conformitate cu art. 13 a aceleiaşi legi: „Proprietarul sau administratorul drumului poartă răspundere materială în faţa participanţilor la trafic pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru starea tehnică a drumului pe care îl deţine sau administrează.


Aşa dar, aumobiliştii care circulã pe drumurile publice şi datorită acestor drumurilor necalitative suportă mari cheltuieli pentru reparaţia automobilului, au posibilitatea de a recupera aceste sume de bani de la administratorul drumurilor naţionale sau locale.


Cine este administratorul drumurilor naţionale?
În conformitate cu punct. 8 al art. 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: „Pentru realizarea funcţiilor de bază care îi revin, Ministerul exercită funcţia de fondator al întreprinderilor de stat şi de administrator al patrimoniului public, prin intermediul reprezentanţilor statului în societăţile comerciale al căror capital social include cota statului”.


Potrivit Anexei nr. 4 la Hotărîrea nr. 695, administratorii drumurilor sunt societăţile pe acţiuni fondate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, care asigură executarea calitativă a lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a drumurilor publice naţionale (ex: S.A. “Drumuri Călăraşi”, or.Călăraşi, S.A. “Drumuri Ştefan Vodă”, or.Ştefan Vodă, ş.a.).


Cine este administratorul drumurilor locale?
Potrivit art. 73 alin. 1 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală: „Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare disponibile“.


Iar potrivit art. 75 alin. (2) aceleiaşi legi prevede că: „La categoria bunurilor domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, precum şi alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului“.


Reieşind din cele menţionate, primăriile locale desemnează, conform parteneriatului public-privat, întrprinderile pentru asigurarea îndeplinirii lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor şi stăzilor, trotuarelor, întreţinerea canalizătii pluviale, staţiilor de transport, podurilor, viaductelor precum şi salubzizarea şi marcarea străzilor, purtînd răspundere pentru starea şi neîndeplinirea la nivel cuvenit a lucrărilor de întreţinenre şi reparaţie a acestor drumuri.


Astfel pentru a stabili cine va răspunde pentru prejudiciul cauzat trebuie de concretizat cine este administratorul porţiunii de drum/locului unde a survenit prejudiciul, verificînd lista denumirilor drumurilor publice naţionale şi locale aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1323 din 29.12.2000.


Ce trebuie de făcut pentru a solicita repararea prejudiciul suportat?
După ce am stabilit cine răspunde pentru prejudiciul cauzat, urmează să fie documentat cazul prin efectuarea de fotografii din care sã rezulte lungimea, lãțimea, adîncimea gropii sau a denivelãrii.


După caz, puteţi invita la faţa locului un expert de la Centrul de Expertize Independentepentru efectuarea cercetării tehnico-ştiinţifice. Acest raport de expertiză va demonstra vinovăţia administratorului drumului ca va servi un argument forte în procesul de reparare a prejudicului şi de stabilire a mărimii acestuia.


De asemenea este important şi faptul lipsei semnelor de avertizare că în apropiere drumul este în reparaţie, iluminaţia rea sau chiar lipsa acestei. Atrageţi atenţia dacã groapa era acoperitã cu zãpadã, cu apã sau cu gheațã ori dacã era cu polei, şi faceți cît mai multe poze foto sau video.


În cazul în care se cere imixtiunea poliţiei, solicitați agentului constatator, în cuprinsul procesului-verbal de cercetare să indice motivele şi să descrie toate circustanţele cauzei.


Descrierea amănunţită a tuturor circumstanţelor, colectarea cît mai multor probe şi adresarea la centrele oficiale de deservire/reparaţie auto - toate acestea vor asigura succesul Dvs. în procesul de reparare a prejudiciului.


Reparea prejudiciului se solicită în temeiul art. 1398 alin. 1 al Cocului Civil care prevede că: „Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune“.


Să nu uitaţi că responsabil pentru prejudiciul cauzat se face atît întreprinderea investită de primărie cît şi primăria care este organul de control, ce vor răspunde solidar în temeiul art. 530 Cod Civil: „Dacă doi sau mai mulţi debitori datorează o prestaţie în aşa fel încît fiecare este dator să efectueze întreaga prestaţie, iar creditorul poate pretinde fiecăruia din debitori executarea, atunci debitorii sînt legaţi solidar“.


Dacã aveți asigurare de tip CASCO trebuie sã faceți o cerere de despãgubire și sã o adresați asiguratorului. Asiguratorul va trebui sã-și recupereze prejudiciul de la administratorul drumului.


Dacã nu aveți CASCO, pentru a respecta procedura prealabilă de soliţionare a litigiului, notificați administratorul drumului public cu privire la prejudiciul cauzat, cu anexarea documentelor confirmative şi cu mărimea prejudiciului.


În lipsa unui rãspuns, acționaţi în judecatã administratorul drumului cu anexarea tuturor probele colectate în faza prejudicară.


Eugen Bujoreanu, jurist


sursa foto: iploiesti.ro