INCASO îndeamnă toti debitorii să fie responsabili

Ceva timp în urmă, „cineva” plasa un articol / opinie pe situl www.curaj.net afirmând că ,,nimeni nu este mai insistent decât o firmă de colectare a datoriilor”, iar ulterior s-a expus asupra modalităţilor de lucru a acestora şi a mai dat şi nişte itinerare „legale”, pe care le-ar putea urmări cititorii cu datorii, în vederea neachitării acestora.

Reprezentând cea mai mare Companie de recuperare a datoriilor din Moldova, nu am putut rămâne indiferenţi şi venim cu un contraargument pentru a nu dezinforma cititorii (printre ei eventual şi datornici) dar de a-i informa corect, ca D-lor să nu să se pomenească cu datoria dublată sau uneori triplată din neştiinţă sau ignorare iar uneori din propriul principiu ,,curajos”, sau chiar aroganţă.

Vom începe cu ideea că un stat de drept este bazat pe lege iar legea este egală pentru toţi (art.16 din Constituţia RM) şi doar prin respectarea acesteia, putem tinde la un trai mai bun şi un viitor mai prosper. Astfel spus, am dori să dăm şi o definiţie a curajului, care nicidecum nu-l putem asocia cu neexecutarea obligaţiilor, ci mai degrabă cu responsabilitatea de a le îndeplini, creând un mediu sănătos în relaţiile interumane de zi cu zi.
La concret: Reieșind din prevederile Codului civil art. 513, 514 aflăm că orice obligaţie care se naşte dintr-un contract şi nu numai, impune o etică anumită celor ce participă la circuitul civil şi anume de a se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării şi stingerii obligaţiei.

Autorul opiniei sus menţionate îndeamnă însă persoanele/cititorii de a nu achita, ceea ce de fapt este o obligaţiune a fiecăruia, deoarece este vorba de facturi (la lumină, gaz, apă, telefon sau alte obligaţiuni ce apar din diverse contracte (de împrumut, de procurare în credit a bunurilor, de prestare a serviciilor de orice tip şi altele).

Mai mult, autorul invită persoanele să tărăgăneze achitarea așteptând să expire termenul de prescripţie de adresare în judecată. Ţinem să vă comunicăm că statistic astfel de cazuri aproape că nu există iar ceea ce ţine de datorii cu vechime mai mare de 3 ani acestea reiese din contracte de prestări servicii care au un efect continuu în timp şi creditorul poate cere achitarea oricând pe perioada valabilităţii contractului sau timp de 3 ani după reziliere.

Mai mult decât atât, art. 267 CC alin (1) care fundamentează noţiunea de „termen de prescripţie” punctează că este doar un termen în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat. Astfel legea nu interzice creditorului de a pretinde executarea obligaţiei şi la expirarea a 3 ani.

Considerăm că activitatea INCASO este chiar binevenită, în particular pentru debitorii oneşti, şi anume:
În cea mai mare parte ,,INCASO” asigură medierea şi recuperarea datoriilor în faza prejudiciară (până la judecată), încercând astfel să minimizeze cheltuielile atât a clienților care ne oferă creanţa pentru recuperare cât şi a datornicilor prin informarea lor despre datorie, explicarea efectelor juridice negative ale neachitării în termen şi invitarea de a achita datoria. Totodată, pentru debitorii cu dificultăți financiare, le oferim întocmirea unui grafic de reeşalonare a sumelor pentru a le uşura greutatea de achitare, aceasta o putem face sau prin intermediul telefonului sau la prezentarea debitorului la sediul nostru. Aceste acorduri sunt binevenite, deoarece se convine în primul rând asupra stopării penalităţilor sau se poate conclude cu o ofertă de recreditare la condiţii destul de avantajoase pentru debitor. Dacă persoanele acceptă solicitările noastre, făcute prin intermediul telefonului, notificării, sau reclamaţiei, datoria se închide şi procedura se finalizează.

Condiţia etapei prejudiciale de soluţionare a litigiului este impusă şi de Capitolul XII al CPC. O interpretare detaliată a legiuitorului ce acţiuni ar trebui întreprinse anume, nu vom găsi dar din practica judiciară am constatat că pot fi întreprinse toate acţiunile în limita legii pe care creditorul le consideră a fi suficiente. Mai mult decât atât, conform Directivelor UE, la care aproximăm legislaţia şi în temeiul art. art. 513, 602 alin. 1 şi 2, 4, art. 610, 1033 şi 1046 din CC – debitorul urmează să compenseze toate costurile directe şi indirecte suportate de Creditor în scopul recuperării sumei datorate.

Considerăm activitatea noastră în primul rând drept una de mediere unde prin acţiunile informative încercăm să convingem debitorul să achite datoria benevol, oferindu-i după caz şi soluţii financiare, iar pe de altă parte, prevenind creşterii costurilor ce vor fi puse pe seama debitorului în cazul în care acesta întîrzie intenţionat sau din imprudenţă sau din imposibilitatea în plata restanţei.
Suplimentar, ţinem să facem trimitere la ,,Codul de conduită a colectorului/recuperatorului”, APCD uşor de găsit pe www.apcd.md

Aşadar, dacă debitorii nu s-au conformat sfaturilor şi invitaţiilor noastre de a achita, aceștia obţin statut de ,,răuplatnici” şi nu ne rămâne altceva decât să-i înaintăm în judecată pentru a-i obliga la executarea obligaţiilor legale în mod forţat cu calcularea tuturor penalităților prevăzute în contract dar şi cele prevăzute în Capitolul V al CC. Şi aici vom aduce un exemplu de calculare a datoriei reale şi a celei după judecată.
Datoria de 1.000 lei iniţială, la care de atâtea ori persoana a fost invitată, iar uneori chiar implorată s-o achite, se adaugă:
1. Taxa de stat 3% din suma datorată dar nu mai puţin de 270 lei ,,Legea taxei de stat nr.1216-XII” din 03.12.1992;
2. Serviciile avocaţionale 1000-3000 lei pe caz - ,,Recomandarea Consiliului Uniunii Avocaţilor prin Decizia nr.2 din 30.03.2012” bazată pe practica CEDO;
3. După caz cheltuielile de citare publică 150 lei art. 108 CPC + tarifele de publicare ,,Moldpresa”.
Am ajuns la suma de 2420 lei, la care ulterior se adaugă şi cheltuielile de executare care ajung şi la 1500 lei pe caz şi mai mult, depind de suma datoriei. Cheltuielile se stabilesc conform Capitolului IV a Codului de executare şi a Hotărârii Guvernului nr.886 din 23.09.2010 ,,cu privire la aprobare Regulamentului privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare.

În total suma spre achitare constituie 3920 lei (de la 1000 lei suma iniţială, practic e de 4 ori mai mare). Iar o dată intentată procedura de executare datoria poate fi urmărită până la executarea completă a acesteia, prin aplicarea de către executorul judecătoresc a tuturor interdicţiilor legale în vederea executării titlului executoriu şi anume (sechestru pe bunurile imobile şi mobile, sechestru pe sumele din conturile bancare, interdicții la perfectarea documentelor, la intrarea şi părăsirea ţării etc.).
Concluzia rămâne după cititor.

Ce privește datele cu caracter personal, majoritatea creditorilor s-au conformat ,,Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal” şi respectiv toate contractele conţin clauze speciale sau anexe cu privire la consimțământul persoanei în vederea folosirii acestor date. Menţionăm şi acel fapt chiar şi în lipsa unor asemenea clauze, în temeiul legii, conform lit.a) al.(5) art.5 din Legea nr. 133 ,,Consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru ,,executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte”.

În final, ne vom expune şi asupra ,,Listelor negre” şi posibilitatea achitării serviciilor avocaţionale. ,,INCASO” are contracte de recuperare a datoriilor cu cei mai mari prestatori de servicii, bănci şi companii de microcreditare din Moldova, procesând anual circa 90,000 de debitori activi, respectiv deţine şi o listă aşa numită ,,neagră” la care toate aceste companii au acces având posibilitatea de a evalua orice debitor (a-i realiza un „scoring”) înainte de a întra într-o relaţie contractuală. Actualmente, INCASO procesează peste 10.000 de solicitări de scoring lunar. Astfel, o datorie restantă procesată de INCASO poate să afecteze un interes sau o posibilitate financiară de care nu aţi putut beneficia fără a Vă explica motivul.
Credem că prin cele expuse mai sus, fiecăruia îi este mai convenabil de a nu avea datorii sau de a le achita la timp. Oricine poate deveni un debitor – important să comunicaţi cu creditorul şi/sau companiile de colectare.


replica la articlolul www.curaj.net