Ce reprezintă și ce conține un contract de mediere?

Ce reprezintă și ce conține un contract de mediere?

Contractul de mediere reprezintă un contract sinalagmatic, care stabileşte drepturile şi obligaţiile dintre mediator şi părţile aflate în litigiu. Contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

Contractul de mediere se încheie în scris şi cuprinde următoarele clauze obligatorii:

a) Datele despre mediator/mediatori: numele, prenumele mediatorului, numărul atestatului, data eliberării.

b) Datele despre părţi: numele, prenumele părţilor - persoanelor fizice, datele din buletinul de identitate (seria, nr., data eliberării), adresa de domiciliu/ viza de reşedinţă, date privind reprezentantul persoanei fizice potrivit procurii.

c) Denumirea completă a persoanei juridice, codul fiscal, adresa sediului, datele privind reprezentantul persoanei juridice potrivit procurii sau extrasului din registrul persoanelor juridice.

d) Scurtă descriere a obiectului litigiului și a pretențiilor părților în litigiu.

e) Clauze privind confidenţialitatea.

f) Clauze privind onorariul și alte cheltuieli legate de procesul de mediere, modul de repartizare a plăților datorate mediatorului de către părţi - în proporţii egale sau în alt mod convenit de părți.

g) Clauze privind durata medierii (dacă părțile convin ca medierea litigiului să aibă loc într-un termen care va depăşi 3 luni de la data încheierii contractului de mediere).

h) Clauze privind intenția părților de a relua medierea după semnarea procesului-verbal privind încetarea medierii.

Ana Stoian, Jurist INCASO