Ce drepturi poate avea un creditor gajist în cadrul unui contract de gaj?

Ce drepturi poate avea un creditor gajist în cadrul unui contract de gaj?

În orice sistem de drept, o persoană care contractează o obligaţie (de a plăti o sumă de bani, de a livra un bun sau de a presta un serviciu) răspunde de îndeplinirea obligaţiei asumate cu propriul ei patrimoniu. Pentru a se proteja contra eventualelor riscuri, creditorul solicită prezentarea unor garanţii.

Potrivit Codului civil al Republicii Moldova, gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţia garantată prin gaj (art. 667, alin. (1) Cod civil al Republicii Moldova).

Drepturile și obligațiile părților sunt stabilite expres într-un contract individual de gaj. În continuare vom sublinia lista de drepturi pe care le poate avea un creditor gajist în urma încheierii contractului respectiv.

Creditorul gajist este în drept:

- Să fie despăgubit în mod prioritar din contul despăgubirilor de asigurare pentru pierirea, pierderea sau deteriorarea bunurilor gajate, indiferent de faptul în a cui favoare a fost asigurat acest bun, numai dacă pierirea, pierderea sau deteriorarea nu se datorează culpei creditorului gajist în cazul pierderii sau deteriorării bunurilor gajate să ceară daune interese compensatorii până la concurenţa creanţei sale în baza aceluiaşi titlu de gaj, chiar dacă creanţa sa nu este scadentă;

- Să ceară substituirea ori completatea bunurilor gajate sau achitarea de către debitorul gajist a valorii lor stabilite în contract, în cazul în care bunurile gajate în urma deteriorării lor nu mai pot fi utilizate conform destinaţiei sale directe;

- Să controleze folosirea bunurilor gajate potrivit destinaţiei, mărimii, precum şi starea şi condiţiile de păstrare. Controalele pot fi efectuate atât pe baza de documente, cât şi la vedere;

- Să desemneze un gestionar al bunurilor gajate, care să acţioneze în numele lui şi care să întreprindă orice acţiune în legătură cu obiectul gajului, în limitele acordate, cu excepţia dreptului de a transmite obligaţia garantată prin gaj;

- Să urmărească bunurile gajate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, în caz de nerambursare a creditului de către debitorul gajist în termenele prevăzute de contractul de credit;

- Să încaseze bunurile gajate înainte de termenul de rambursare a datoriei în cazul în care debitorul gajist nu îndeplineşte condiţiile contractului de credit, iar în cazul în care suma obținută din vânzarea bunurilor gajate este insuficientă pentru achitarea datoriei, să obţină suma necesară din alte bunuri ale debitorului gajist;

- Să ceară executarea înainte de termen a obligaţiunii garantate prin gaj în cazul în care dreptul de proprietate sau de gestiune asupra bunurilor gajate încetează în temeiurile prevăzute de lege (expropriere), precum şi în cazul confiscării bunurilor gajate ca sancţiune pentru comiterea unei contravenţii sau infracţiuni;

- Să vândă el însuşi bunurile gajate, să le vândă sub controlul instanţei judecătoreşti, să le ia în posesiune spre a le administra în condiţiile capitolului VIII al Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001;

- Să ceară executarea înainte de termen a obligaţiunii garantate prin gaj, iar în cazul neexecutării creanţei sale să pună sub urmărire bunurile gajate, dacă debitorul gajist a încălcat regulile gajului următor; n-a respectat obligaţiile de păstrare, întreţinerea bunurilor gajate; se eschivează de la înlocuirea bunurilor gajate, în caz de înstrăinare sau deteriorare a lor; nu se află în posesiunea obiectului gajului contrar condiţiilor prezentului contract; în alte cazuri prevăzute în legea cu privire la gaj şi de condiţiile contractului de credit.

Gajul în materie de garanţii, este primordială, deoarece oferă soluţionarea cazurile legate de executarea obligaţiilor, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lor prin mijloacele de garantare prevăzute de legislaţie din aceste considerente este necesară analiza minuțioasă a tuturor drepturilor și obligații ale părților.

Valeria Fratescu,
Jurist INCASO