NOȚIUNEA DE GAJ | Tipuri de gaj: cu deposedare și fără deposedare

NOȚIUNEA DE GAJ | Tipuri de gaj: cu deposedare și fără deposedare

Obiect al gajului poate fi orice bun corporal sau incorporal, prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate/ totalitate de bunuri (prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, descrise în mod general), cu excepţia bunurilor scoase din circuit civil, bunurilor inalienabile sau insesizabile.

Potrivit art. 671, alin. 4 al Codului Civil, gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet.

Amanetul este un contract încheiat în formă scrisă sau verbală, prin care debitorul transmite creditorului în gaj un bun sau titlul, în scopul garantării creanţei, iar creditorul menţine posesia în baza consimţământului debitorului gajist pînă la achitarea integrală a datoriei.

Amanetul apare în momentul dobândirii posesiei asupra bunului și se stinge odată cu încetarea posesiei.

Lombardul nu are dreptul să folosească şi să dispună de bunurile amanetate şi răspunde pentru pierderea sau deteriorarea lor. În cazul în care creditul garantat nu este restituit în termen, lombardul are dreptul să vândă. Creanţele lombardului faţă de debitor se sting şi atunci când câştigul din vânzare nu acoperă datoria.

Gajul bunurilor mobile fără deposedare poate fi instituit asupra:

1. mijloacelor băneşti în monedă naţională şi în valută străină aflate şi care vor intra în conturi bancare;

2. oricărui drept patrimonial, inclusiv dreptul asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, creanţelor băneşti, alte creanţe contractuale şi creanţe născute din alte temeiuri de apariţie a obligaţiilor, cu excepţiile prevăzute de lege;

3. gajului valorilor mobiliare (acțiuni) transferabile şi titlurilor negociabile;

4. altor bunuri mobile care se înregistrează în registrul public al garanţiilor reale mobiliare, în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile.

Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă (fără deposedare).

Obiectul ipotecii poate fi unul sau mai multe bunuri imobile prezente sau viitoare ce pot fi individualizate prin numere cadastrale separate.

Bunul imobil ipotecat rămâne în proprietatea debitorului ipotecar. Ipoteca se înregistrează în registrul bunurilor imobile.

 

Eugen BUJOREANU

Avocat INCASO