Am fost acționat în judecată pentru că nu am respectat obligațiunile de returnare a împrumutului, dar nu am primit nicio somație privind datoria și necesitatea de a o achita. Ce prevede legea

Am fost acționat în judecată pentru că nu am respectat obligațiunile de returnare a împrumutului, dar nu am primit nicio somație privind datoria și necesitatea de a o achita. Ce prevede legea

Procedura de soluționare prealabilă pe cale extrajudiciară este etapa prejudiciară în care părțile sunt obligate să încerce soluționarea unui litigiu pe cale amiabilă până la acționare în instanța de judecată a părților. Respectarea procedurii prealabile poate fi impusă atât de lege, cât și de contractul părților, în dependență de tipul litigiului apărut.

Expedierea unei somații/ reclamații/ pretenții în adresa persoanei care nu își îndeplinește obligațiunile asumate prin semnarea unui act juridic reprezintă una dintre formele de executare a procedurii de soluționare prealabile.

Conform art. 182 - 185 din CC RM, debitorul este considerat a fi în întârziere în urma expedierii somației în adresa acestuia. Deci, creditorul este impus de către lege să urmeze procedura prealabilă prin expedierea unei somații în adresa persoanei debitoare. Totodată, Codul Civil prevede, de asemenea, excepțiile de la această regulă generală în care creditorul nu este obligat să notifice debitorul despre existența obligației și necesitatea de a o executa. În ciuda excepțiilor prevăzute de lege, părțile pot să prevadă o clauză contractuală în care acestea se obligă să respecte procedura de soluționare prealabilă în cazul unor eventuale divergențe.

Așadar, dacă în recipisa de împrumut semnată de către dumneavoastră a fost stabilită o dată calendaristică pentru executarea obligației sau este specificat că veți fi pus în întîrziere la expirarea termenului când trebuia să returnați împrumutul fără respectarea vreunei formalități, atunci acțiunile creditorului de intentare a unui proces civil în instanța de judecată sunt absolut legale. Prin urmare, se consideră că procedura de soluționare prealabilă în acest caz nu a fost încălcată, deoarece respectarea acesteia nu este este impusă de către lege sau de către prevederile recipisei de împrumut.

Dacă în recipisă lipsește data la care urma să fie returnat împrumutul, data survenirii obligației va fi determinată de data indicată în somația pe care creditorul este în drept să o expedieze oricând.