Recuperarea datoriilor în temeiul contractelor de împrumut

Recuperarea datoriilor în temeiul contractelor de împrumut

Problema recuperării împrumuturilor nerambursate este deosebit de actuală, întrucât a devenit o practică răspândită în rândul debitorilor afectați de criza economică mondială sau a celor neonești.

Ce este contractul de împrumut?

Potrivit art. 867 alin. 1 al Codului Civil: „Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător, creditor) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul, debitor) bani, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă la expirarea termenului pentru care i-au fost dați”.

Contractul de împrumut poate avea formă simplă sau autentificată notarial. Important este să existe un înscris care confirmă împrumutul.

Transmiterea banilor poate fi efectuată prin tranfer bancar la contul debitorului sau în numerar, confirmată în scris (dispoziție de plată, declaraţie scrisă de debitor sau recipisă).

Potrivit art. 869 alin. 1 al Codului Civil, „în baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, a cărei rată anuală nu poate depăşi dublul ratei de referinţă CHIBOR înregistrată în ziua bancară anterioară datei în care părţile au stipulat rata dobânzii. În sensul prezentului alineat, rata de referinţă CHIBOR este rata calculată în modul stabilit de Banca Naţională a Moldovei, în baza cotaţiilor orientative/ferme ale băncilor contributorii pentru plasarea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti la alte bănci, pe termen de 12 luni”.

Rata dobânzii care va depăşi dublul ratei de referinţă se reduce de drept până la rata maximă permisă. Orice clauză contrară este nulă.

Actualmente rata de referință CHIBOR a BNM este de 6,5% anual, aprobată prin HOTĂRÎREA BNM nr.190 din 27.07.2018 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii.

Se plăteşte dobândă la expirarea fiecărui an pentru perioada dintre momentul încheierii contractului şi cel al restituirii împrumutului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Pe lângă dobândă, părțile pot prevedea în contract și o clauză privind plata unei penalități pentru fiecare zi de întârziere (art. 624 CC), lipsa unei asemenea clauze duce la imposibilitatea de a cere penalitatea.

Indiferent dacă ați prevăzut sau nu în contract clauza penală, legea permite calcularea dobânzii de întârziere (art. 585 si 62320 CC), care se va calucala din suma datorată peste rata dobânzii prevăzută de BNM.

În cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobânda de întârziere, fie penalitatea pentru întârziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobânda de întârziere.

Nerambursarea datoriei - cum vă protejați?

Pentru a garanta executarea obligației de plată a debitorului față de creditor, vă recomandăm să utilizați fidejusiunea sau gajul/ ipoteca.

Fidejusiunea este obligaţia garantului (fidejusorul) asumată în folosul unui creditor cu scopul de a garanta obligaţia pe care debitorul o datorează creditorului (obligaţia garantată) şi care apare şi devine scadentă, doar dacă apare şi devine scadentă obligaţia garantată (art. 1146).

Potrivt art. 1156 al CC, „cu excepţia cazului în care s-a stipulat altfel, obligaţia debitorului şi a fidejusorului este solidară şi, în consecinţă, creditorul poate pretinde executarea solidară de la debitor sau, în limitele garanţiei, de la fidejusor”.

Fidejusorul are dreptul la restituire în regres din partea debitorului doar în măsura în care fidejusorul a executat obligaţia rezultată din fidejusiune.

De asemenea, un alt mijloc de protejare este gajul/ ipoteca. Prin gaj se înțelege dreptul real în al cărui temei titularul (creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanţelor sale garantate cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori ai titularului obiectului gajului (art. 454 CC).

Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă. Dispoziţiile privitoare la gaj se aplică în mod corespunzător ipotecii, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor speciale cu privire la ipotecă.

Cum recuperați o datorie?

Dacă în procesul de recuperare a datoriei au apărut probleme, precum refuzul benevol al debitorului privind executarea obligațiilor de plată, ignorarea notificărilor, amânări îndelungate de plată, una dintre opțiuni ar fi să apelați la INCASO, care vă poate ajuta să recuperați banii în faza prejudiciară sau să vă adresați în judecată.

Apelând la INCASO economisiți timp, nervi și bani.

INCASO oferă servicii de recuperare a datoriilor în faza prejudiciară, judiciară și de executare.

Pentru detalii, apelați (022) 85 37 85.

Eugen Bujoreanu, INCASO